Graphics and Game Gems Database

Book List Article Search Author Search

Articles by Xue-Hui Liu

Multi-Fragment Effects on the GPU Using Bucket Sort
Meng-Cheng Huang, Fang Liu, Xue-Hui Liu, En-Hua Wu
GPU Pro, Pages 495–508